Chuyển đến nội dung chính

Rsync và SSHLệnh phổ thông công dụng đại học, bạn sẽ dùng nhiều khi

  • Deploy code
  • Gửi file
  • Chuyển thư mục qua lại các ổ đĩa

Nhớ là chỉ chơi với môi trường linuxChưa rõ thì dùng trợ giúp

rsync --help
Đơn giản  
rsync -a dir1/ dir2
Phức tạp hơn, chuyển file từ máy tính lên server
rsync -a ~/dir1 username@remote_host:destination_directory
rsync -a username@remote_host:/home/username/dir1 place_to_sync_on_local_machine 
Sử dụng với ssh

Không có key
rsync -avz -e ssh remoteuser@remotehost:/remote/dir /this/dir/ 
Có kèm key pem
rsync -avz -e "ssh -i /home/thisuser/cron/thishost-rsync-key" remoteuser@remotehost:/remote/dir /this/dir/ 
Tham khảo thêm tại 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rsync
https://explainshell.com/explain?cmd=rsync+-a+-x+-u+-v+

Mấy tham số quan trọng 
rsync -azP source destination
rsync -a --delete source destination
rsync -a --exclude=pattern_to_exclude source destination
rsync -a --exclude=pattern_to_exclude --include=pattern_to_include source destination 
Lưu ý : ký tự "/" ở cuối directory, bạn sẽ mất hết dữ liệu chỉ bởi 1 ký tự


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lộ trình học magento 2

Lên kế hoạch của năm học magento 2, với checklist như bên dưới, một PHP Developer như mình có thể xách laptop đi mà xin việc Magentor hay tự tin tham gia dự án Magento 2 ngon lành.


Magento một platform e-commerce hoàn chỉnh đến nỗi mà vọc mãi vẫn nhầm lẫn, quá nhiều chức năng để triển khai business nhỏ và cả to nữa, một vài framework free khác như opencart, woocomerce ... mình đã từng sử dụng và phát triển, nhưng khi gặp magento dù mất phải tầm 2 tháng để vọc vạch nhưng triển khai vào thực tế mình cảm thấy an tâm hơn nhất là security.Dưới đây có một vài checklist muốn chia sẻ, qua có các bạn có phần overview về kiến thức, một vài tool tay Dev PHP nào cũng phải có : LAMP hoặc LEMP, IDE tốt cho Mage là Phpstorm, Sublime Text 3 version mới UI đẹp mê, Chrome.Tài liệu chi tiết http://devdocs.magento.com/ hạn chế kiếm tút trên mạng

Bài 1 - Cài đặt magento 2Cài đặt Magento 2Cài đặt thêm dữ liệu demo cho Magento 2Thiết lập môi trường trước khi phát triển

Nguồn học magento của tôi

Nguồn học này mình lưu ở note, khi nào cần mang ra dùng, để lại sợ nó mốc, giờ public lên đây, ai bổ xung thêm thì tốt.

Magento 2 Bookmark Events

Tổng hợp events có trong magento ,  tạo thêm event bao nhiêu tuỳ thích theo link sau Events and observers