Chuyển đến nội dung chính

Nguồn học magento của tôi
Nguồn học này mình lưu ở note, khi nào cần mang ra dùng, để lại sợ nó mốc, giờ public lên đây, ai bổ xung thêm thì tốt. 


Magento APIs

Install/deploy

Automated Testing

Mastering Magento 2

Performance

Contents


Tools

Open Source Extensions

Development Utilities

Deployment

Search

CMS

Marketing

Aminhtml / Backend

Security

  • Secure Password Hashing - Improves Password Hashing for Magento 2.
  • 2FA - Two Factor Auth for Magento 2.
  • [Maleware Scanner] - A collection of rules and samples to detect Magento malware.

Infrastructure


Proprietary Extensions


Themes

Boilerplates

Blogs

Personal Blogs

Company Blogs

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lộ trình học magento 2

Lên kế hoạch của năm học magento 2, với checklist như bên dưới, một PHP Developer như mình có thể xách laptop đi mà xin việc Magentor hay tự tin tham gia dự án Magento 2 ngon lành.


Magento một platform e-commerce hoàn chỉnh đến nỗi mà vọc mãi vẫn nhầm lẫn, quá nhiều chức năng để triển khai business nhỏ và cả to nữa, một vài framework free khác như opencart, woocomerce ... mình đã từng sử dụng và phát triển, nhưng khi gặp magento dù mất phải tầm 2 tháng để vọc vạch nhưng triển khai vào thực tế mình cảm thấy an tâm hơn nhất là security.Dưới đây có một vài checklist muốn chia sẻ, qua có các bạn có phần overview về kiến thức, một vài tool tay Dev PHP nào cũng phải có : LAMP hoặc LEMP, IDE tốt cho Mage là Phpstorm, Sublime Text 3 version mới UI đẹp mê, Chrome.Tài liệu chi tiết http://devdocs.magento.com/ hạn chế kiếm tút trên mạng

Bài 1 - Cài đặt magento 2Cài đặt Magento 2Cài đặt thêm dữ liệu demo cho Magento 2Thiết lập môi trường trước khi phát triển

Magento 2 Bookmark Events

Tổng hợp events có trong magento ,  tạo thêm event bao nhiêu tuỳ thích theo link sau Events and observers