Cài đặt lamp stack trên Ubuntu


1. Cài đặt Apache

sudo apt-get install apache2
2. Cài đặt MySQL

sudo apt-get install mysql-server

3. Cài đặt PHP


sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

4. Restart Server

sudo /etc/init.d/apache2 restart

5. Kiểm tra  Apache
 http://localhost/.


6. Kiểm tra  PHP


php -r 'echo "\n\nYour PHP installation is working fine.\n\n\n";'

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Skill - Tập tành ghi chép Bullet Journal

Lộ trình học magento 2

Laravel Design Patterns và Best Practices Phần 2