Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2016

Eloquent - Query scope & Query relation một lợi thế ngon bổ

Query Scopes và Query Relation , là hai khái niệm không xa lạ với Laravel, có khi developer vẫn làm nó hàng ngày nhưng lại không rõ mình đang sử dụng lợi thế nữa của laravel.

Sắp xếp theo giá trị trong query của - Laravel ordering

Trong laravel ngoài những query theo API thông thường thì nhiều lúc gặp "phốt" cần phải xử lý theo cách riêng mình : 

Dưới đây là một query như vậy 

->groupBy('color')
                ->select('*',DB::raw('count(color)as issues'))
                ->orderByRaw("FIELD(color , '#e7505a', '#f7ca18','#3598dc','#2c3e50','#1bbc9b','#acb5c3') ASC")->get();