Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2016

Ebook Laravel Beauty - Chuck Heintzelman - Sách đáng để xem cho người mới gia nhập Laravel

Laravel cái tên không nói lên điều gì, bên cạnh series về laravel  sẽ chi tiết hơn về  laravel, nhưng trước hết để cho người mới, người mà  không biết đâu mà lần hoặc ngại đọc API của laravel thì cuốn ebook này sẽ rất cần thiết. 

Estimate giờ mới hiểu