Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2016

Git - vài trục trặc nhỏ khi làm việc với private github

Error: Repository not found
Cái này hay gặp khi copy cả project mà không chịu clone, clone private repo hoặc clone repo về nhà làm việc. Cách giải quyết :
1. Check your SSH access  ssh -T git@hostname 2. Kiểm tra lại xem mình sử dụng protocol nào git:// hay https
3. Vào lại git server xem có khi thằng lead nó xoá đi mất rồi

Cloning a private Github repo Do repo đó đặt private nên chỉ còn cách dùng protocol là git:// ví dụ :  git@github.com:username/repo.git

Php snippet - Csv to Array

function csv_to_array($filename='', $delimiter=',')
                    {
                        if(!file_exists($filename) || !is_readable($filename))
                            return FALSE;