Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2016

Google Chrome cheat sheet - Keyboard shortcuts

Windows and Linux
Tab and window shortcuts Shortcut Action Alt+ForAlt+EorF10 Opens the Chrome menu, which lets you customize and control settings in Google Chrome. Ctrl+Shift+B Toggles the bookmarks bar on and off. Ctrl+H Opens the History page. Ctrl+J Opens the Downloads page. Shift+Esc Opens the Task Manager. Shift+Alt+T Sets focus on the first tool in the browser toolbar. You can then use the following shortcuts to move around in the toolbar: ·PressTab, Shift+Tab, Home, End, right arrow,andleft arrowto move focus to different items in the toolbar. ·

Download mobaxterm - phần mềm quản lý termial trên windows

GET NOW MobaXterm là thiết bị đầu cuối dành cho Windows hỗ trợ người dùng kết nối và điều khiển máy tính từ xa thông qua máy chủ ảo X11. Đây thật sự là công cụ hữu ích dành cho những người quản lý, quản trị hệ thống hay đối với cá nhân.