Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2015

Kiểm tra dữ liệu trong golang

Trong php tôi thường sử dụng gettype() để kiểm tra xem dữ liệu đang dùng là integer hay anything else gì đó còn trong golang hơi dài dòng chút phải sử dụng package "reflect".

see this code in play.golang.org

What are the best web frameworks for Go

I  recommend just using the net/http package in the standard library to start. And if you want help with request routing we recommend looking at Gorilla and Gocraft/web. Both Revel and Martini have too much dependency injection and other magic to make us feel comfortable. Gorilla is the most minimal.All of the frameworks we looked at are built on top of the net/http package.
So, check on this pages show your choices
http://www.slant.co/topics/1412/compare/~martini_vs_revel_vs_beego

Sublime Text with Golang

Install Sublime Text 

Download sublime text from home page http://www.sublimetext.com/

Install PackageControl

Flow struction in this page : https://packagecontrol.io/installation

Add plugin
Ctrl + Shift + P / Command + Shift  + PP
Typing : GoSublime


Install Path 

Install Go : https://golang.org/dl/
Add GoImport  from command: go get -u golang.org/x/tools/cmd/goimports
Active setting : Preferences -> Package Settings -> GoSublime -> Settings - User
Paste : 
{    "env": {        "GOPATH": "$HOME/Documents/go:$GS_GOPATH",        "GOROOT": "/usr/local/go/"    },    "fmt_cmd": ["goimports"]} Testing trong Go

Package
: "go get github.com/bmizerany/assert"Using

point.go package point type Point struct { x, y int } point_test.go
package point import ( "testing" "github.com/bmizerany/assert" ) func TestAsserts(t *testing.T) { p1 := Point{1, 1} p2 := Point{2, 1} assert.Equal(t, p1, p2) }

Loop in Go lang

The only way to work with Loops in go lang via "for" Như vậy cũng tốt  hơn rất nhiều, ko phải quan tâm nhiều về while,do while for i<= 3{
fmt.Println(i)
i= i+1
}
for j:=7; j<=9; j++{
fmt.Println(j)
}
for {
fmt.Println("loop")
break
}

Go by Example for Beginner

Phần cài đặt mình không nói nữa có bài trong series học Go trong http://kipalog.com/
Phần này mình giới thiệu  thêm tài liệu học Go.

Web practice: https://gobyexample.com/ || https://www.golang-book.com

Docs:google search nếu không thấy có thể contact skype: smagic39

Buid web application with golangBuilding web apps with goGoProgramming in Go

Go language tool

So simple everything you need !

Đơn giản gọn nhẹ , tiện như brew, grunt

https://github.com/moovweb/gvm

FeaturesInstall/Uninstall Go versions with gvm install [tag] where tag is "60.3", "go1", "weekly.2011-11-08", or "tip"List added/removed files in GOROOT with gvm diffManage GOPATHs with gvm pkgset [create/use/delete] [name]. Use --local as name to manage repository under local path (/path/to/repo/.gvm_local).List latest release tags with gvm listall. Use --all to list weekly as well.Cache a clean copy of the latest Go source for multiple version installs.Link project directories into GOPATH

Sass theo tiến trình nó là vậy

Các khái niệm OOP, MVC, Frameowork đã quen thuộc với đân lập trình. Hướng cho ngôn ngữ lập trình ngày càng dễ dàng hơn. Nhiều năm trước , lúc ra trường (2011) cũng nhen nhóm nếu JS nó giống PHP hoặc Java tống hết vào OOP và MVC thì có phải dễ dàng hơn khi snippet hay autocomplete . Rồi angular hay vài mvc js ra đời thì đó ko còn là điều hoang tưởng cũng như version mới mà W3C công bố cho js thì Object đã ngon với js.
Mải mổ củi với css ko để ý technical lắm.Rỗi rỗi đọc full stack gặp sass . Một cải tiến mới trong tâm trí lập trình  http://sass-lang.com/, giống như sơ đẳng của lập trình js, còn sơ khai nhưng hi vọng càng về sau. tính flexible với OOP sẽ càng rõ rệt hoặc sass sẽ chết một css oop  mới ra đời . Nhưng hiện tại hài lòng với sass.